Brgaglie dargrdi

 di Jacqueline Masi Lanteri

 

Quand lariva a vgligiu, d solit a mmoria giga di chrsi da prvu, (r me gi capit d nu argurdarm loc e ai mangi a sna) ma r bata chi argrdi caru a cařa di ani1, ch ciubt a mmoria la sabiglia com in lűgaru. Difati i ani dr  dopu-gura, quand e ai av a furtna d capita cun de bone gente2 ch man  alv com na dili, li m sun dnant com ina futugrafia freca d tanpa. 

 n cusc pouchi ani le sun taite faite dscvrte,  cumuditae,  nvensin  ch rom  na fait da quand le vgn ar mund. Ma vgnim a řos.3

I mei travagliavu a tra e, com tti i paisan, li tgnin e betie pr ave, d che vivu. Dvrn e pigliavam ina vaca cna4 da ina famiglia ch navia ci dna, ma cun pouc  fn pr puerl mantgnu. Nue e řasutravm n l notr taġ sciűt cun gis pulit e frech e bvirun d brn e farinta. Ela, pr contra, la n dunava r vie, lait e lem. D notr, ina crava, cunigli e gagline. Pr faa cheich sord, pr acata sa, scu e ri douriva e vndiavam cunigli, vi e cheich viaġ tume sche da grata.5

Dopu ecunumie d cntim sci cntim  e andgiavm  aa  fra d Santܚch a Triira pr acata in pargl d couse cun e bruchte. S eravam furtnai ř li pia cara cheich grana  d caf  vrd, nco da brutuli ch e tgnavm da cnt  pr li marouti o pr le ucasiun d fte grande.

n notra c a poca munea ch sunagliava6 la tagia tta n tina vglia cupta fisa n l sglie. Aa Ddmnga, e maisava n punta d pei pr tuca r se fund. E truvava dlong ina lira da metu n la gj. Eravam povu ma  cuntenti. Dlong a cunfidaa n la Pruvidensia ch fass ciuru e fa be ar mument giut. Purtrop di viagi, r carava a gragnořa n li tmpurai dt, e in prgava chr gran n crus. A fatiga la era tanta, a tra basa e r magagl psnt ma e sam dlong lv a fam.  r pan r ciantavm nue7, cusci i lgumi: gascie, poi, dntiglie, fave, ceju pr la panisa e, patache e faji pr l mntrn e pi i vi, i cunigli e r bon lait d crava! 

A t propojit, ina matin n l staġ e trov cun maraviglia vjin a Gianca, a notra crava, in crav che tta, lucnd sci i gariti. E n pia acapi com lra capit n l staġ cun i usci bari.  n cuř mntr,  e snt e pae d me barba Angrin e fetusa e i cuř ncontra cun ta nutisia mitriusa... r  bon-m, le ret d boch.8 Pargl cunfs r ma giaci cheich trfugl e amanaman r s ne ciurt cun: Ma fantta, tanit r crav le sciurt dae uřeglie da crava! A rajun n mavia cunvint pr rn; chr fus sciurt da inureglia la pia nda, ma da due! e vuria save  com řavia fait a sciurti da e due ureglie. A sarva r povr me barba, la e taita a vuj d ma mai ch daa crota la criva:Le uřa dndaa a cořa! A řepuca eravam parigli. r magradava ndaa a cořa e i maitri m vurin dch bn. A meġ Mars,  in muntava ae morghe: Craviti, I Casai, Ciapissa, Burnighe, Pin, Abenin. I figlii chandagin aa cořa, tte e matin  caravu dn le ciape, i larżi fin n Reaud e aa seira li fagin r camin nvrs; a pala in żainet o sachta, ch la pia esu d cartun o d tra, cun drint in toc d pan e frumai.

I mei avin r casun ai Craviti Suran. Me pai fmava a pipa e aa matin r m dunava a munea cnta pr acata r trinciatu (da pipa), ci a bon pat.9 Tanti viagi r navia abatansa muna pr puerl acata e alura lra nvers tt r de v p nmagina com la era longa a giurna e com rapeits r me ariv. Purtrop di viagi e masciubiava de farl a cumsin - Alura snsa ina parola r m fagia sgn cun r d e mi murtifica a teta basa e carava a ruta d col pr le ciape fin aa bta n Reaud.

Lera quaji nit, quand da a dlgna e via i Craviti Sutan: c quand e mtia i pi n la c dr cult. A lsiun mavia fait bn! Aa sabea d seira, cun ma mai e caravam a C da Roca10 pr nda aa  msa ftiva; me pai carava aa Ddmnga matin bonura, dopu ave dait rcat ae betie.

Dvrn lera użansa, dopu sna, dndaa dai vjin a fa a vglia. In s purtava ina lgna prn pr fugata e cjiu e fre. Nue fanti e sagradavam. I vgli cntavu dlong de froure ch n tgnin  gli e ureglie ben dvrti: e avntre da gura, a tagiun n Fransa, o a srvisi n famiglie riche da bandia. Di viagi li n fagin pau quand li cntavu d:  rm neir, da femna da lnsura, a gaglina di sinc sordi ch la vuřava basa ar cureglsci a sorta d crave. E pi storie d basure,11de lvi e dr vie ruscQuand lera r mumnt dntra n l lit e trmuravam com fglie; n gc pr la pau e n gc pr li lnsi grai ch smgliavu bagnaiD solit quand e ciurtivm da vglia e truvavm de srianae d tře o a lna cena ch n fagia lm.  La era ina froura, quand fora d řuc r napeitava in parm d nue notre pae n cruscnd  dr da nue  i rtavu ciantae gianche e grae.

A cořa fina ai primi d Gign, quaji dt- Lra tenp dr  fn. Ma mai tgnia ina granda caplina d paglia e, dopu a susta d med, me pai pr fa ina lerta, r muntava sciű a srj nira pr gcarn i fruiti beli mari.

En l tacapn in tgnia pan e pumata e brus; di viagi in curmeirun darm tagn, d catagne e lait . Ma loc magradava dabon, li eru i tnpurai dest. Li pin ariva ndend che msciunavm o fagiavm e cchele o arcanpavm r fn. Er cumnsava cun cheich nvura nira dr a Grbont e bufrun daira freida; pi tron e lanpi e scibt i primi tisasi pin ncii ina gavta. D solit n li canpi r li avia di casuniti faiti apota pr asutrars; in gcava a msuira, r dagl e mne sbargie n le bunde e d rptnun nsm ař cn, jbuv daa pau, in curia n cur pcin rfg.  E magradava acuita er pica jbugli de raigua sci r tit d ciape, dr vnt e di tron ch caravu ber d dl12.

DAgut, nturn a Madona da Nu, lra r mument d munta aa Cuardenta a cgliu bugnn, npre e maran pr faa a marmlata. Er boch d Sansun r n fagia sugna a froura dr luve e capuc rusc! E ncuntravam  di ciři, prnije e cinghiali cun i pcin dae reghe grije. Tte e betie sun ble!

Com e ai diit ci a mnt, e tgniavm e gagline. Ogniquandi na dle  s ciantava n la teta de fa a ciosa. Alura ma mai la i fagia r ni n la tramra ndund, divisa da ina trmgiana d taure r li avia a ma branda cun r matars d crin R n m smgliava ve dave cunpagnia! A ciosa n m daga nscin fatidi, pudama! Nit e d quaca sci i vi, la cařava suptusa, in mnt pr pita gran e patun, pi sciubit a couda i vi! Dopu ina vintena d d, larivava r gran mument ch i vi ciuissu13. Pr aida i pulin ch pichtavu dar drint, a ciossa cun in corp de bc la runpia a jgruvglia e in ciumin giaun soutava fora abigl com in lgaru. E lera ina feta snturli  piuna ensa, enlpitnd grane d ris, ndnd chr gat lera fora d c.

Ar leiree da c, r li avia r gagline e drint ciantai di susen: in gianc e in neir. E sime arivavu ar teit,  e rame terbgiavu giut dnant aa ma tansia! Lra ina lrta, munta sci i arbu diretamntdar barcn!          

Ai Craviti a lm d Berta14 narivava-nu.  Pr cara n l staġ a leita in s fagia lm cun a lanterna a ri (fundariglia dri duriva); n c scir tourn r trungiava r lm a ptroliu.  A caina dr fogh, r trnpi li eru i arnisi pr cjiu a mangia. N la lavgia afmga, apsa aa caina dr fgh, in cujia a mnetra, i mnn, e catagne gianche e scir trnpi, r caf, r lait e in coudava r curmeirn d bca A tansia dund e viviavam la ra granda e n tra r li avia di beli ciapasi quadri, ch li eru dlong ntgiai e puliti com tta a ca e i leiti. Aa sntra ntrnd,  ina barcuna sarvia sci Burnighe e tta a valida;  n l meġ da tansia in tourinot cun quatr cheireghe d paglia e sci a dreita, ngarba da in tndun  d sachi gianchi, r li avia a giasina di mei vgli. Ai pei dr lit, ina trmgiana d taure grusre la dividia a żona nit dar fgh. Aps aa trmgiana r sglie apugi a in tauras cun di  csi,  de vglie cature e lavge daram tnte, grande e pcine. Encol aa capa, me pai i tgnia a famusa catura dr tabac cun a pipa. Ma mai nvece r murint d fr cun a caftra d jmartu bl. N fund aa tansia, r banc: vid quand e muntavam d Prima, ma ch r sncia d gran, lgmi, dautun. Apugiai ar mragn d fund grsi sachi d patache.

Aa seira, dopu ina giurna fatigusa n canpagna e s culvam  in prat d mntra rcauda.  Mi e mastava dlong cun r can vjin,  sciu r carn d řsc cun r prat sci i gingli a srnu i pouchi fidi ch galgiavusulitari.

Endend, e gecava in gl15 ar fund da munta pr veiru lanpgia16 e mei trei amighe: Maria Rosa, Pierina e Rusina ch le abitavu ae Cae sutane e ch aa sira le muntavu cun di bidun a piglia raigua da funtana dnant ar notr casun.

In andagia a gich17 a rura de gagline. Dopu sena, n le taġ a da nco inuglia ae betie e pi anant cha lna s jvglies, tti n l pagligh sut r drap a quadri. Alura e sntia, cun r bon uduu d  fn  i mei di vgli ch s dijin nco rusari. Aa fin dlong r Miserere  cun  cheich sangit18sut e cverte

Ani dopu e ai cap r dulurus mutiv de qua prghra e d qui laminti 19

Fors cheicn sarcunuscr, n ste  brgaglie dargrdi srne n la fundariglia di ani.  Ma supratt e pns a tanti ntri giuventi ch n cunusciu  miseria e sacrifici, epre li n sun cuntnti. E vureria, che li savesu aprsa i dni da vita e  rngrasia desu nascii n l cutun.

 1. Ritornare allinfanzia

 2.  Orfana di guerra adottata.

 3.  Veniamo al dunque

 4.  Gravida

 5.  Formaggio da grattugiare.

 6.  Centesimi

 7.  Seminagione del grano 

 8.  Interdetto

 9.  Economico

 10.  Realdo

 11.  Streghe
 12.  L vicino

 13.  si schiudessero

 14.  La moglie del titolare della centralina elettrica situata a Carmeli.

 15.  guardavo

 16.  sbucare

 17.  barra dove dormono i polli figurato: a dormire

 18.  singhiozzo

 19.  lacrime di dolore  per la morte del figlio